Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Kolloidalt Silver Läker Sår Fantastisk sårläkning med kolloidalt silver.mp4
  3. Här medger Anders Tegnell Kolloidalt Silver inverkan på Virus och bakterier. Här medger Tegnell det kolloidala silvrets virusdödande effekt.mp4
  4. Välkommen till Covid Kolloidalt Silver! Ett forum för samtal om Kolloidalt Silver och dess verkan på virus, kol och andra sjukdomar. Registrera dig för att vara med i dessa diskussioner.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...